Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead in /hsphere/local/home/lindau/arnoldus.nose.dk/log.php on line 50

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead in /hsphere/local/home/lindau/arnoldus.nose.dk/version.php on line 4
Notes: The Arnoldus Family
Our Family History - Vores Familiehistorie
You are currently anonymous Log In

There is 1 visitor online

 Notes


HomeHome    SearchSearch    PrintPrint    Login - User: anonymousLogin    Add BookmarkAdd Bookmark

Matches 1 to 50 of 87

      1 2 Next»

   Notes   Linked to 
1 Separeret 17. okt. 1854. Family: 4-56
 
2 Død kort tid efter fødselen. //
 
3 Dødfødt pigebarn. //
 
4 Overtog sin fars gård i Vollerup. Hans Andersen
 
5 Var endnu ikke gift i 1845. Hemming Andersen
 
6 Ugift. Anna Maria Arnoldus
 
7 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
8 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
9 Bosat i Draper, Utah. Carl Isaac Arnoldus
 
10 FT 1860 (M 39545 - Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt). Christian Hansen Arnoldus
 
11 Sandsynligvis opkaldt efter en yngre bror Christian, der døde før 1846.Landvæsenselev. Udvandrer 18 år gl. 21. juni 1877 fra Rønne, Bornholmtil Ogden City, Utah. Christian Hansen Arnoldus
 
12 Ugift og barnløs Christine Marie Arnoldus
 
13 Ugift. Christine Marie Arnoldus
 
14 Boede 1982 på Stationsvej 16 i Nyker, Bornholm. Dora Emilie Arnoldus
 
15 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
16 Medlem af L.D.S. kirken. Gloria Kay Arnoldus
 
17 Benævnes i kirkebogerne fra Maribo amt, Hans Arnoldussen. Førstved flytningen til Bornholm, synes navnet at være skrevetArnoldus. Ligeledes med de yngste børn som fulgte ham tilBornholm. Hans yngste søn fra hans andet ægteskab Christian,er i kirkebogen døbt Arnoldus.Ankom 1834 til Gundslev sogn med hustru Marie Larsdatter af Haarbøllefra Fanefjord sogn.Hans Jacob Arnoldus havde først sin fædrene gård i Hovmarken. Rejste såca. 1835 til Skerne, Gundslev sogn, hvor han og familien bosattesig på gård nr. 8, matr. nr. 15a. Gården købte han 15. jan. 1837(læst 25. okt. 1838) af Peder Knudsen.Familien slog sig dog ikke til ro i Skerne - måske har grundendertil været, at Hans Jacob gjorde en ung pige gravid. En pigesom boede i Nørre Alslev men tæt ved sognegrænsen til Skerne iGundslev sogn. Den unge pige fik en søn - men både s og mordøde kort tid efter fødselen.Flytter med forældre, hustru og 8 børn 26. febr. 1846 fra SkjerneGundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster (Maribo amt), tilGedeskov i Gjedesby (Gedesby) sogn på sydspidsen af Falster(Maribo amt).Hans Jacob Arnoldus for 20. juni 1846 (læst 10. dec. 1846) skøde pågård nr. 25 (Gedeskov?), nyt matr. nr. 27a i Gedesby sogn.Hans Jacob Arnoldus var en meget dygtig landmand, han var nok 50 årforud for sin tid. Hos sin lærer på Møn havde han fået alle dekundskaber han kunne erhverve sig, men havde også forstået at skaffesig oplysninger fra mange andre sider. Da Arnoldus overtog gårdenpå Sydfalster, forlangte han at få den store udmark udskiftet, oghan fik yderligere 40 tdr. land lagt til sin gård. Nu var hans gårdden største der på egnen, og han forstod at dyrke jorden, samt atsælge sine produkter med fordel. Han foretog selv rejser til bådeKøbenhavn og Tyskland for at sælge korn og kreaturer - det skal medat han havde lært sig det tyske sprog.Hans Jacob Arnoldus drev det endvidere dertil at han selv købte enskonnert - den havde han liggende i havnen i Nykøbing. Ofte havdeArnoldus kreaturer med for sine naboer, og altid fik han en godpris således at der var mange som søgte ham. Engang havde hansnabo fået 28 Rdl. på forskud - det ville kvæget koste på torveti Nykøbing - men nogle dage efter handelen var Arnoldus på besøghos den pågældende nabo, ved navn Rysse, og Arnoldus lagde sånogle tyske penge på bordet og sagde at det var for køerne. Rysseskone blev helt forskrækket og spurgte manden om han da ikke havdefået sin betaling. Jo, det havde han da - men forklaringen var atArnoldus havde lavet en særlig god handel i Tyskland, og da detyske penge blev vekslet om, så havde Rysse fået 4 Rdl. mere endden normale pris var.Når nogen klarer sig godt er der altid andre som ser skævt tildem - således også i dette tilfælde. Nogle mente at Arnoldus måttevære i pagt med troldtøjet eller nisserne siden han i den grad forstodat få pengene til at yngle. Derfor mente folk at hans gård måttevære "hovedkvarteret" for hele Falsters troldtøj og nisser. Det enddaså meget at gårdens beboere ikke havde fred hverken dag eller nat.Der var dem som mente at han havde fornærmet dem ved at sløjfe engammel høj på sin mark - og at der i højen havde ligget noglemenneskeknogler som han havde solgt i Nykøbing, i stedet for atbegrave dem. Andre sagde, at Arnoldus - som nogle også kaldte forNoltossen - altid havde været gode venner med en gammel nisse påsin gård, og at det var denne som hjalp med mange ting. Endviderehavde Arnoldus en anden gang gravet en høj ud, fundet en jydepottefyldt med aske - men ved nissernes hjælp var asken forvandlet tilsølvpenge så snart potten var kommet hjem til gården.Efterhånden troede folk ikke mere på nisserne - man var klar over atArnoldus virkelig var en handelsmand. Han havde bl.a. en særlig"kastemaskine" til at rense korn i, og mange afleverede deres korntil ham for at få det renset og dermed få højere pris for det, f.eks.til brændevinsbrænderier.I denne periode omkring 1850 var der en del mormoner på Falster ogLolland, og de gik rundt til alle folk for at udbrede denne nyetro. Det lykkedes vist at få Arnoldus' ældste søn til at blivemormon, og sønnen fik på en eller anden måde overbevist sin far omat det var den eneste sande religion.Ægteskabet mellem Hans Jacob og Marie gik ikke særlig godt. Om detskyldes den unge gravide pige fra Nørre Alslev, troldtøjet ellerreligion er svært at sige - måske er det noget helt fjerde. De blevsepareret 17. okt. 1854, men selv om de flere gange har været tilmægling hos adskillige personer, så har der været så dybeuoverensstemmelser mellem dem, at der kun var skilsmisse tilbage.I 1857 den 23. september fik de endelig kongelig bevilling tilfuldkommen ophævelse af ægteskabet.I landsarkivet (på Sjælland) findes Bornholms amtsarkivs Journal.1857, Nr. 34 om Arnoldus af Ibsker sogn og hustru Marie Larsdatterpå Falster. Der angives Bornholm amt 9. juli om mægling ianledning af attrået ophævelse af ægteskabet, og der findes enrække data opstillet i 2 kolonner: Året 1857, 15. juli - pastorBilleskou; 21. juli - Billeschou; 25. juli - Pontoppidan;5. aug. - Pontoppidan; 8. aug. - verdslig mægling;8. aug. - Bornholms amt; 23. sept. - Justitsministeriet sendergjenpart af skilsmissebevillingen; 26. sept. - Pontoppidan; Året1858, 2. feb. - Justitsministeriet; 6. feb. - Justitsministeriet;17. feb. - Justitsministeriet; 20. feb. - Pontoppidan.Flytter 29. juli 1856 (uden hustru) med faren og 3 yngste (igenlevende)børn, fra Gedesby til Ibsker sogn på Bornholm. Her bosætter han sigpå Grynegaard ved Svaneke.Hans Jacob Arnoldus rejste fra Falster til Bornholm den 29. juni1856, og havde 60.000 Rdl. med sig - en stor formue på den tid.Men han rejste ikke alene. Han havde 3 af sine børn med, og ogsåsin gamle far. Hvorledes de er kommet til Bornholm vides ikkemed bestemthed, men det er tænkeligt at de har taget turen medden skonnert som ellers var blevet benyttet til at fragte kvægog korn.Avertissements. At hidtilværende Gaardeier i Gjedesby, Hans JacobArnoldus, ved hans Bortflytning til Bornholm har meddeelt migGeneralfuldmagt til, paa hans Vegne, at handle i de hamvedkommende Anliggender, deriblandt at medtage og qvittere forhans Tilgodehavende, samt at denne Fuldmagt, der er notarialiterattesteret, vil blive tinglæst ved Falsters Birkeret næsteRetsdag, bekjendtgjøres herved, idet jeg i henhold hertilanmoder Enhver, der har Afgjørelser med Arnoldus, at henvendesig til mig.Nykjøbing, den 2den August 1856. - Blæsberg.Hans Jacob Arnoldus tilmeldte sig Ibsker sogn på Bronholm den29. juli 1856, og det samme gjorde hans 3 børn og den nu 76 årigefar og bedstefar, Arnoldus Jochumsen. Arnoldus kobte "Gryndegaard",og fik som for nævnt, endelig ved kongelig bevilling af 23. sept.1857, fuldkommen ophævelse af ægteskabet med Marie Larsdatter. Vedny kongelig bevilling, fik han den 9. dec. 1857 tilladelse til atindgå nyt ægteskab.Dette Hans Jacobs 2nd ægteskab gik ikke ret godt - de fik en sønsammen efter knapt et års ægteskab, og iflg. afgangslisten rejsteHans Jacob, hustru og 6 årige søn til Rønne den 30. marts 1865.Sammen med sig havde de desuden sønnen Mads af Arnoldus' førsteægteskab.Flytter med hustru Hedevig og eneste hjemmeboende søn Christian fraIbsker til Rønne 1865 [umiddelbart efter faderen Arnoldus Jochumsensdød]. Det har ikke været mulig i Rønne sogns kirkebog at bekræftetilflytningen.I de næste par år er der åbenbart sket et eller andet, jeg ved ikkehelt endnu hvad, men har hørt noget om en ildspåsættelse - Arnoldusmå ihvertfald gennem nogle forhør, og disse forhør må findes inogle politirapporter. Jeg har set flere bøger igennem, men ikkede rigtige. Dette brev som gengives nedenunder, er kommet mig ihænde via en slægtning, Arnold Kaas: «Hasle den 3. Maj 1867. - HerrLeutenant Low, Svaneke. - Ifølge Deres Ønske om at skrive Dem tilhvad jeg hørte angaaende Arnoldus' Forhør, kan jeg meddele Dem atsaavel Arnoldus som Jensen i Dag ere satte paa fri Fod igjen. - Hanhar altsaa bestaaet den Prøve og vil det herefter sandsynligvis ikkevare længe inden han pakker sammen til Amerika. Hvad der ellers erblevet talt om forhøret er jo altsaa uden Interesse. - Jeg bedes Demhilse Deres Frue, og takker jeg saavel Dem som Fruen for udvistVenlighed imod mig og forbliver Deres Hengivne - Lars Tranberg.».Endvidere dette brev: «Rønne d. 10 Juni 1867. - Herr PremierleiutnantLow, Svaneke. - I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Gaars Dato,tillader jeg mig at meddele Dem, at De efter aftale maa beholdede beviste Penge, indtil 1. August d. A. imod at betale det Beløbfremover vi ere tilsammen enige om, og at ............. hvorfor jeganmoder Dem om at sende samme til Provsprocurator Petersen i Rønne,han har med mine Sager at giøre forøvrigt, og ham har jeg meddeltbehørig Fuldmagt. Tillige er jeg saa fri at anmode Dem om snarestmuligt at tilstille Hr. Petersen de mig tilhørende, hos Dembevarede Documenter, for at mine Debitorer ikke skulle komme iCollition med hensyn til stedet, hvor de ønsker at erlægge deresRenter. - Maa jeg endvidere bede Dem om at paaminde min svigersønH.P. Ipsen om snarest at betale mig Aftægten til 11. dennes, hvilketaltsaa maa skee til Petersen, da jeg er tilsinds i morgen at reiseover til Sjælland og Lolland + Falster. - Skulle Kjøberen af mineMoselod komme til Dem med Renter denne Termin, da vil disse være athenvise til udmeldte Befuldmægtigede. - Ærbødigst - H. J. Arnoldus.»Familien rejste ikke til Utah med de ordinære immigrant-skibe, iså fald havde det været nemmere at finde deres navne og afrejsedata.De har sikkert rejst med 1. klasse - men igen er det kun engisning. En efterkommer fra U.S.A., Christia Josephine Poe har den11. nov. 1978 nedskrevet en kort beretning om slægten, og herinævnes at Arnoldus og familien rejste med den lille nyfødte dabarnet kun var få dage gl. Altså er de taget afsted allerede iapril 1858. Hans Jacob Arnoldus betalte for hele familien, d.v.s.for sig selv, sin hustru og datter, samt for sin svigermor, somvar enke, samt for sin hustrus 3 søstre, måske har han endda betaltfor flere - det er svært at sige helt nøje.I Moroni, Santepe County i Utah, købte Hans Jacob en farm, og han drevden med stor dygtighed. Hans Jacob Arnoldus
 
18 Flyttet 1871 fra Knudsker sogn til Nyker sogn.Hans Jacob Arnoldus blev født på Højegaard, som han overtog daforældrene flyttede til Lolland. Højegaard blev senere (1924)overgivet til sønnen Jens Waldemar, mens Hans Jacob Arnoldusog frue flyttede til Storegade i Hasle. I Hasle blev de nabotil sønnen Hans Theodor, politibetjent i Hasle.Dødsfald. Rentier H. Arnoldus, Storegade i Hasle, er i Dag afgaaetved Døden efter faa Dages Sygeleje. Arnoldus var født i Rønne den23. August 1862 og overtog i 1885 Højegaard i Nyker, som han drevop til en Mønstergaard. Han var her Medlem af Sogneraadet i etPar Valgperioder og bl. a. Medlem af Skolekommissionen, ligesomhan i en Aarrække var Medlem af Bestyrelsen i Andelsmejeriet. I1924 overdrog Arnoldus Højegaard til en af sine Sønner og flyttedederefter her til Byen [Hasle].Afdøde efterlader sig Enke og 5 Børn, 4 Sønner og 1 Datter, derer gift og bosiddende her paa Øen. En af Sønnerne er PolitibetjentArnoldus her i Byen [Hasle]. Hans Jacob Arnoldus
 
19 Flytter som 21 årig 24. juli 1859 til Kjærgaard i Vestermarie;7. april 1862 til Rønne; 15. aug. 1863 til "Frihedsminde" en gårdi Knudsker; 12. april 1871 ? til "Højegaard" i Nyker sogn;til Olsker sogn.Hans Jochum flyttede tilsidst som enkemand til Harpelunde i Sandbypå Lolland. Her boede han i et lille gammelt hus fra 1827, medåbent ildsted i køkkenet. På et tidspunkt fik han en husbestyrerinde,Anna, som boede fast hos ham til han døde. Hun gik for at være hanshustru. I den tid han boede på Lolland, modtog han aldersrente(pension). Efter hans død solgte Anna huset, og flyttede til etlille gammelt hus i Sandby, ved siden af "Hjemmebageriet" overforkirken. Her boede hun til sin død.Huset i Harpelund ligger i dag (1986) på Harpelundevej 98 i Sandby.Hans oldebarn Jørgen Arnoldus (Ibsen) kaldet "Store Jørgen", skalsom 20 årig have cyklet til Sandby for at besøge sin oldefarHans Jochum Arnoldus. Turen gik fra København, og "Store Jørgen"var iklædt korte bukser. Grundet hans påklædning (korte bukser)blev Jørgen smidt ud af Hans Arnoldus i samme øjeblik han komind i huset, da en så uanstændig påklædning ikke behagede dengamle mand. Hans Jochum Hansen Arnoldus
 
20 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
21 Overpolitibetjent i Hasle. Hans Theodor Arnoldus
 
22 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
23 Flytter 1871 fra Vestermarie til Nyker sogn. Jens Mikal Hansen Arnoldus
 
24 Landbruger på Højegaard i Nyker. Jens Valdemar Arnoldus
 
25 Flyttet med faren til Ibsker sogn på Bornholm 29. juli 1856, oghar muligvis brugt navnet Arnoldus. Johanne Kjerstine Hansdatter Arnoldus
 
26 Jørgen Arnoldus blev født den 5. marts 1887 på Højegaard i Nyker,hvor han voksede op. Jørgen gik i skole i Nyker, og siden blevhan medhjælper og forvalter på forskellige gårde. Han blev 19.januar 1910 gift med Eliza Ipsen og de købte 1912 gården Nyholti Aker. Omkring 1915-16 flyttede de til "Dalshøj" i Ekkodalen.I Året 1922 døde Eliza.Kort efter Eliza's død flyttede (ansat?) tjenestepigen JennySofie Christiansen ind hos Jørgen i "Dalshøj" i Ekkodalen. Jennyhavde tidligere (1915) været ansat hos Jørgen og Eliza som ungpigei huset på Nyholt i Aker.Jørgen giftede sig 1923 med Jenny og mens de fortsat boede på"Dalshøj" fødte Jenny drengene Gregers og Svend-Erik. I 1925solgte de gården, og lejede sig midlertidigt ind på "Klippely"ved Ekkodalens savværk. Jørgen som havde afviklet landbruget,blev da autohandler samt vognmand. Jenny fødte her datteren Jytta.I 1927 flyttede de til Østerlars, hvor Jørgen blev bestyrer påforsamlingshuset. Mens Jenny og børnene passede forsamlingshusetmed dertilhørende forpligtelser, tilbragte Jørgen tiden somhenholdsvis vognmand og kørelærer. Til forsamlingshuset hørte enudskænkningsstue, en sal samt sovepladser og køkken. Familienboede på værelser på 1. salen, sønnen Gregers i gavlen medvindue mod Gudhjemvejen. Toiletterne var "lille hus" i gården.Børnene Karl Johan og Bente Marie blev begge født på forsamlingshuset,og alle børnene gik i folkeskole i Østerlars. Sønnerne Gregers ogSvend-Erik fortsatte på Åkirkeby realskole.1. sept. 1944 flyttede familien til Gudhjem, hvor Jørgen købtehuset "Lillevang 11". Huset lå højt med udsigt ud overØstersøen og Christiansø. Nedenfor huset, havde de tyskebesættelsestropper bygget et vagttårn, hvorfra de kunne observereud over havet - og ind i Jørgen og Jennys soveværelse.Jørgen var kørelærer indtil 1945, og under krigen var han en af defå der havde tilladelse til at køre. Bilen var forsynet medgenerator, og udover transport af læger og jordmødre, foretoghan illegale transporter af folk til kysterne for videresendelsetil Sverige.Jørgen var værnepligtig i Avedørelejren ved København i 1907, og varoppasser for prins Valdemar.Som formand for soldaterforeningen Fæstningsartilleriforeningen,modtog Jørgen i 1946 kronprins Frederik i Rønne, da denne besåøen kort efter russernes bombardement af Rønne og Neksø. Jørgen Arnoldus
 
27 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
28 Gårdbruger i Rønne. Rejser med familien (4 børn) til Amerika.Flytter 16. febr. 1869 til Klemensker, siden til gården Bjerregaardi Aaker sogn. I "Bornholms Tidende" 8. juni 1880 set det at:Gaardejer Mads Arnoldus har i Mandags solgt sin Gaard, Bjerregaard,den 24de Bonnedegaard i Aaker, for 14.000 Kr. til Slagter C. Hansenaf Aaker.Udvandrer 19. juni 1880 til La Salle, Ill.I en dagbogsoptegnelse, skrevet af hans [Mads Arnoldus] fætter (minfarbror) lærer Thorvald Ipsen fremgår at han har været i U.S.A.hvorfra han og hans hustru er rejst til Bornholm i 1894. SammeThorvald Ipsen skriver endvidere at han ville besøge Hedevig (Clausen)Arnoldus som ifølge en gammel adresse skulle bo i Lille FarimagsgadeNr. 2, 5. Sal. Men hun var død for flere år siden. Man vidste kun®at der havde boet en gammel dame¯. (Fra Th. Ipsens dagbogsoptegn.7. aug. 1897). Mads Hansen Arnoldus
 
29 10 børn, 30 børnebørn, 57 oldebørn. Margaret Christine Arnoldus
 
30 Landbrugsmedhjælper hos broren Hans Jacob Arnoldus på Højegaard.Ugift og barnløs Niels Christian Arnoldus
 
31 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
32 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
33 Død af kighost. Margrethe Kirstine Arnoldusdatter
 
34 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
35 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 
36 Fra Koxebye på Møn. Johanne Christiansdatter
 
37 Gårdmand (1801) i Haarbølle, Fanefjord sogn på Møn. Lars Christiansen
 
38 Kjøbmand i Nysted på Lolland. Hans Clausen
 
39 Bosat på I. A. Schwartzvej 33 i København.Skifteretsprotokol år 1900. Hvidebog No. 59, s. 267. Nr. 913:Den 20. marts 1900. Den 27de f. m. afgik ved døden enke HedevigArnoldus, født Clausen, hvis ægtefælle Hans Christian Arnoldus erdød for mange år siden i Nordamerika. Hun har ikke været i andetægteskab, og efterlader sig ikke andre livsarvinger end sønnenChristian Hansen Arnoldus, der er fuld myndig, og bor i Manti iUtah, og på hvis vegne, undertegnede isenkræmmer Ernst Olsen,medfør af hoslagt fuldmagt af 28. f. m. overtager hendes bo tilprivat skifte og deling uden Skifterettens mellemkomst, medforpligtigelse til at betale den på boets værende gæld ogarveafgift.København den 19. marts 1900. - Ernst Olsen, Store Kongensgade 50. Hedevig Clausen
 
40 Døbt i Ønslev. Konfirmeret 2. okt. 1910 i Eskilstrup kirke. Jenny Helene Clausen
 
41 Johan Vilhelm Clausen var forpagter af Ønslev Teglværk somejedes af hans svigerfar. Købte så 18. okt. 1897 "Hjørnegaard"i Ønslev by, matr. nr. 7a. Stuehuset blev nyopført 1903.Gården var i sin tid under "Vennerslund" i Stadager sogn.Johan Vilhelm var sognefoged. Sad desuden i sognerådet forØnslev-Eskilstrup Kommune i en lang periode.Se endvidere "Danske Gårde" af La Cour. Johan Vilhelm Clausen
 
42 Karl Kristian Clausen blev uddannet kok. I sine yngre år sejledehan en del. I 1930-erne købte han Hotel Phönix i Nykøbing.Hotellet lå på hjørnet af Jernbanegade og Skolegade. På ettidspunkt havde han hotellet "Østersøens Perle" i Marielyst påFalster sydøst kyst.Ugift. Karl Kristian Clausen
 
43 Af Nysted. Gårdmand i Grænge, Toreby sogn. Peder Gommesen Clausen
 
44 Direktør på et sygehus. Conley Hirison Didier
 
45 Flyttet fra Ringkøbing 1894 til Skjettrup i Hjerm sogn, Ringkøbing amt. Anthon Fløe
 
46 Nævnes ikke i forbindelse med familiens flytning 29. juli 1856. Anne Kirstine Hansdatter
 
47 Nævnes ikke i forbindelse med familiens flytning 29. juli 1856. Margrethe (Grethe) Kirstine Hansdatter
 
48 Død kort tid efter fødselen. Hansen
 
49 Sandsynligvis død i ung alder, da han ikke nævnes i forbindelsemed familiens flytning 26. febr. 1846. Christian Hansen
 
50 At least one living individual is linked to this note - Details withheld. Living
 

      1 2 Next»