Our Family History

Arnoldus Jochumsen

Male 1779 - 1865  (85 years)


Generations:      Standard    |    Compact    |    Text    |    Register

Generation: 1

 1. 1.  Arnoldus Jochumsen was born 23 Dec 1779, Fanefjord sogn, Møen herred, Præstø amt.; died 3 Jan 1865, Ibsker (St. Ibs) sogn, Øster herred, Bornholms amt.; was buried 10 Jan 1865, Ibsker kirke/kirkegård ?.

  Notes:

  Han blev konfirmeret i 1797 i Fanefjord kirke. Boede hjemme påforældrenes gård i Vollerup på Møn, hvor han fungerede somgårdkarl indtil han giftede sig. Han og hustruen Johanne, franabobyen Koxevye, flyttede begge til et husmandssted iHovedgaardsmarken (nu Hovmarken), beliggende ca. 2 km. fraVollerup. Jorden var underlagt "Godset 2" som var et selvejendegods. Arnoldus Jochumsen med familie boede her frem til 1835,hvor han sammen med sønnen Hans virkede som "parcellist" (husmand).Ankommer 11. marts 1835 med hustru fra Fanefjord sogn til Gundslevsogn. De bosætter sig på en gård i Skjerne.Han og hustruen Johanne flyttet med sønnen 26. febr. 1846 fraGundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster, til det sydligeGjedesby (Gedesby) sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.Aftægtsmand på Gjedeskov (1855).Flytter ene med sønnen 29. juli 1856 (26. dec. 1855?) fra Gedesbytil Ibsker sogn på Bornholm. Her bosætter han og sønnen sig påGrynegaard ved Svaneke.Er ved folketællingen 1860 enkemand og bosiddende hos sønnen HansArnoldus, Ibsker på Bornholm.Synes ifølge et notat ved hans død i Ibsker kirkebog, at være søn afen Jochum Olsen [Det var lidt vanskeligt at tyde].

  Arnoldus married Johanne Christiansdatter 22 Jan 1808, Fanefjord kirke.. Johanne was born (1783-1786), Fanefjord sogn, Møen herred, Præstø amt.; died 14 May 1855, Gjedeskov, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.; was buried 19 May 1855, Gedesby.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 2. Margrethe Kirstine Arnoldusdatter  Descendancy chart to this point was born 8 Nov 1812, Vollerup, Fanefjord sogn på Møn.; died 14 Oct 1819, Vollerup, Fanefjord sogn..
  2. 3. //  Descendancy chart to this point was born 6 May 1808, Hovmarken, Fanefjord sogn.; died 6 May 1808.
  3. 4. Hans Jacob Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 8 May 1810, Hovmarken, Fanefjord sogn, Møen herred, Præstø amt.; died 7 Sep 1889, Moroni, Utah, U.S.A..


Generation: 2

 1. 2.  Margrethe Kirstine Arnoldusdatter Descendancy chart to this point (1.Arnoldus1) was born 8 Nov 1812, Vollerup, Fanefjord sogn på Møn.; died 14 Oct 1819, Vollerup, Fanefjord sogn..

  Notes:

  Død af kighost.


 2. 3.  // Descendancy chart to this point (1.Arnoldus1) was born 6 May 1808, Hovmarken, Fanefjord sogn.; died 6 May 1808.

  Notes:

  Dødfødt pigebarn.


 3. 4.  Hans Jacob Arnoldus Descendancy chart to this point (1.Arnoldus1) was born 8 May 1810, Hovmarken, Fanefjord sogn, Møen herred, Præstø amt.; died 7 Sep 1889, Moroni, Utah, U.S.A..

  Notes:

  Benævnes i kirkebogerne fra Maribo amt, Hans Arnoldussen. Førstved flytningen til Bornholm, synes navnet at være skrevetArnoldus. Ligeledes med de yngste børn som fulgte ham tilBornholm. Hans yngste søn fra hans andet ægteskab Christian,er i kirkebogen døbt Arnoldus.Ankom 1834 til Gundslev sogn med hustru Marie Larsdatter af Haarbøllefra Fanefjord sogn.Hans Jacob Arnoldus havde først sin fædrene gård i Hovmarken. Rejste såca. 1835 til Skerne, Gundslev sogn, hvor han og familien bosattesig på gård nr. 8, matr. nr. 15a. Gården købte han 15. jan. 1837(læst 25. okt. 1838) af Peder Knudsen.Familien slog sig dog ikke til ro i Skerne - måske har grundendertil været, at Hans Jacob gjorde en ung pige gravid. En pigesom boede i Nørre Alslev men tæt ved sognegrænsen til Skerne iGundslev sogn. Den unge pige fik en søn - men både s og mordøde kort tid efter fødselen.Flytter med forældre, hustru og 8 børn 26. febr. 1846 fra SkjerneGundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster (Maribo amt), tilGedeskov i Gjedesby (Gedesby) sogn på sydspidsen af Falster(Maribo amt).Hans Jacob Arnoldus for 20. juni 1846 (læst 10. dec. 1846) skøde pågård nr. 25 (Gedeskov?), nyt matr. nr. 27a i Gedesby sogn.Hans Jacob Arnoldus var en meget dygtig landmand, han var nok 50 årforud for sin tid. Hos sin lærer på Møn havde han fået alle dekundskaber han kunne erhverve sig, men havde også forstået at skaffesig oplysninger fra mange andre sider. Da Arnoldus overtog gårdenpå Sydfalster, forlangte han at få den store udmark udskiftet, oghan fik yderligere 40 tdr. land lagt til sin gård. Nu var hans gårdden største der på egnen, og han forstod at dyrke jorden, samt atsælge sine produkter med fordel. Han foretog selv rejser til bådeKøbenhavn og Tyskland for at sælge korn og kreaturer - det skal medat han havde lært sig det tyske sprog.Hans Jacob Arnoldus drev det endvidere dertil at han selv købte enskonnert - den havde han liggende i havnen i Nykøbing. Ofte havdeArnoldus kreaturer med for sine naboer, og altid fik han en godpris således at der var mange som søgte ham. Engang havde hansnabo fået 28 Rdl. på forskud - det ville kvæget koste på torveti Nykøbing - men nogle dage efter handelen var Arnoldus på besøghos den pågældende nabo, ved navn Rysse, og Arnoldus lagde sånogle tyske penge på bordet og sagde at det var for køerne. Rysseskone blev helt forskrækket og spurgte manden om han da ikke havdefået sin betaling. Jo, det havde han da - men forklaringen var atArnoldus havde lavet en særlig god handel i Tyskland, og da detyske penge blev vekslet om, så havde Rysse fået 4 Rdl. mere endden normale pris var.Når nogen klarer sig godt er der altid andre som ser skævt tildem - således også i dette tilfælde. Nogle mente at Arnoldus måttevære i pagt med troldtøjet eller nisserne siden han i den grad forstodat få pengene til at yngle. Derfor mente folk at hans gård måttevære "hovedkvarteret" for hele Falsters troldtøj og nisser. Det enddaså meget at gårdens beboere ikke havde fred hverken dag eller nat.Der var dem som mente at han havde fornærmet dem ved at sløjfe engammel høj på sin mark - og at der i højen havde ligget noglemenneskeknogler som han havde solgt i Nykøbing, i stedet for atbegrave dem. Andre sagde, at Arnoldus - som nogle også kaldte forNoltossen - altid havde været gode venner med en gammel nisse påsin gård, og at det var denne som hjalp med mange ting. Endviderehavde Arnoldus en anden gang gravet en høj ud, fundet en jydepottefyldt med aske - men ved nissernes hjælp var asken forvandlet tilsølvpenge så snart potten var kommet hjem til gården.Efterhånden troede folk ikke mere på nisserne - man var klar over atArnoldus virkelig var en handelsmand. Han havde bl.a. en særlig"kastemaskine" til at rense korn i, og mange afleverede deres korntil ham for at få det renset og dermed få højere pris for det, f.eks.til brændevinsbrænderier.I denne periode omkring 1850 var der en del mormoner på Falster ogLolland, og de gik rundt til alle folk for at udbrede denne nyetro. Det lykkedes vist at få Arnoldus' ældste søn til at blivemormon, og sønnen fik på en eller anden måde overbevist sin far omat det var den eneste sande religion.Ægteskabet mellem Hans Jacob og Marie gik ikke særlig godt. Om detskyldes den unge gravide pige fra Nørre Alslev, troldtøjet ellerreligion er svært at sige - måske er det noget helt fjerde. De blevsepareret 17. okt. 1854, men selv om de flere gange har været tilmægling hos adskillige personer, så har der været så dybeuoverensstemmelser mellem dem, at der kun var skilsmisse tilbage.I 1857 den 23. september fik de endelig kongelig bevilling tilfuldkommen ophævelse af ægteskabet.I landsarkivet (på Sjælland) findes Bornholms amtsarkivs Journal.1857, Nr. 34 om Arnoldus af Ibsker sogn og hustru Marie Larsdatterpå Falster. Der angives Bornholm amt 9. juli om mægling ianledning af attrået ophævelse af ægteskabet, og der findes enrække data opstillet i 2 kolonner: Året 1857, 15. juli - pastorBilleskou; 21. juli - Billeschou; 25. juli - Pontoppidan;5. aug. - Pontoppidan; 8. aug. - verdslig mægling;8. aug. - Bornholms amt; 23. sept. - Justitsministeriet sendergjenpart af skilsmissebevillingen; 26. sept. - Pontoppidan; Året1858, 2. feb. - Justitsministeriet; 6. feb. - Justitsministeriet;17. feb. - Justitsministeriet; 20. feb. - Pontoppidan.Flytter 29. juli 1856 (uden hustru) med faren og 3 yngste (igenlevende)børn, fra Gedesby til Ibsker sogn på Bornholm. Her bosætter han sigpå Grynegaard ved Svaneke.Hans Jacob Arnoldus rejste fra Falster til Bornholm den 29. juni1856, og havde 60.000 Rdl. med sig - en stor formue på den tid.Men han rejste ikke alene. Han havde 3 af sine børn med, og ogsåsin gamle far. Hvorledes de er kommet til Bornholm vides ikkemed bestemthed, men det er tænkeligt at de har taget turen medden skonnert som ellers var blevet benyttet til at fragte kvægog korn.Avertissements. At hidtilværende Gaardeier i Gjedesby, Hans JacobArnoldus, ved hans Bortflytning til Bornholm har meddeelt migGeneralfuldmagt til, paa hans Vegne, at handle i de hamvedkommende Anliggender, deriblandt at medtage og qvittere forhans Tilgodehavende, samt at denne Fuldmagt, der er notarialiterattesteret, vil blive tinglæst ved Falsters Birkeret næsteRetsdag, bekjendtgjøres herved, idet jeg i henhold hertilanmoder Enhver, der har Afgjørelser med Arnoldus, at henvendesig til mig.Nykjøbing, den 2den August 1856. - Blæsberg.Hans Jacob Arnoldus tilmeldte sig Ibsker sogn på Bronholm den29. juli 1856, og det samme gjorde hans 3 børn og den nu 76 årigefar og bedstefar, Arnoldus Jochumsen. Arnoldus kobte "Gryndegaard",og fik som for nævnt, endelig ved kongelig bevilling af 23. sept.1857, fuldkommen ophævelse af ægteskabet med Marie Larsdatter. Vedny kongelig bevilling, fik han den 9. dec. 1857 tilladelse til atindgå nyt ægteskab.Dette Hans Jacobs 2nd ægteskab gik ikke ret godt - de fik en sønsammen efter knapt et års ægteskab, og iflg. afgangslisten rejsteHans Jacob, hustru og 6 årige søn til Rønne den 30. marts 1865.Sammen med sig havde de desuden sønnen Mads af Arnoldus' førsteægteskab.Flytter med hustru Hedevig og eneste hjemmeboende søn Christian fraIbsker til Rønne 1865 [umiddelbart efter faderen Arnoldus Jochumsensdød]. Det har ikke været mulig i Rønne sogns kirkebog at bekræftetilflytningen.I de næste par år er der åbenbart sket et eller andet, jeg ved ikkehelt endnu hvad, men har hørt noget om en ildspåsættelse - Arnoldusmå ihvertfald gennem nogle forhør, og disse forhør må findes inogle politirapporter. Jeg har set flere bøger igennem, men ikkede rigtige. Dette brev som gengives nedenunder, er kommet mig ihænde via en slægtning, Arnold Kaas: «Hasle den 3. Maj 1867. - HerrLeutenant Low, Svaneke. - Ifølge Deres Ønske om at skrive Dem tilhvad jeg hørte angaaende Arnoldus' Forhør, kan jeg meddele Dem atsaavel Arnoldus som Jensen i Dag ere satte paa fri Fod igjen. - Hanhar altsaa bestaaet den Prøve og vil det herefter sandsynligvis ikkevare længe inden han pakker sammen til Amerika. Hvad der ellers erblevet talt om forhøret er jo altsaa uden Interesse. - Jeg bedes Demhilse Deres Frue, og takker jeg saavel Dem som Fruen for udvistVenlighed imod mig og forbliver Deres Hengivne - Lars Tranberg.».Endvidere dette brev: «Rønne d. 10 Juni 1867. - Herr PremierleiutnantLow, Svaneke. - I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Gaars Dato,tillader jeg mig at meddele Dem, at De efter aftale maa beholdede beviste Penge, indtil 1. August d. A. imod at betale det Beløbfremover vi ere tilsammen enige om, og at ............. hvorfor jeganmoder Dem om at sende samme til Provsprocurator Petersen i Rønne,han har med mine Sager at giøre forøvrigt, og ham har jeg meddeltbehørig Fuldmagt. Tillige er jeg saa fri at anmode Dem om snarestmuligt at tilstille Hr. Petersen de mig tilhørende, hos Dembevarede Documenter, for at mine Debitorer ikke skulle komme iCollition med hensyn til stedet, hvor de ønsker at erlægge deresRenter. - Maa jeg endvidere bede Dem om at paaminde min svigersønH.P. Ipsen om snarest at betale mig Aftægten til 11. dennes, hvilketaltsaa maa skee til Petersen, da jeg er tilsinds i morgen at reiseover til Sjælland og Lolland + Falster. - Skulle Kjøberen af mineMoselod komme til Dem med Renter denne Termin, da vil disse være athenvise til udmeldte Befuldmægtigede. - Ærbødigst - H. J. Arnoldus.»Familien rejste ikke til Utah med de ordinære immigrant-skibe, iså fald havde det været nemmere at finde deres navne og afrejsedata.De har sikkert rejst med 1. klasse - men igen er det kun engisning. En efterkommer fra U.S.A., Christia Josephine Poe har den11. nov. 1978 nedskrevet en kort beretning om slægten, og herinævnes at Arnoldus og familien rejste med den lille nyfødte dabarnet kun var få dage gl. Altså er de taget afsted allerede iapril 1858. Hans Jacob Arnoldus betalte for hele familien, d.v.s.for sig selv, sin hustru og datter, samt for sin svigermor, somvar enke, samt for sin hustrus 3 søstre, måske har han endda betaltfor flere - det er svært at sige helt nøje.I Moroni, Santepe County i Utah, købte Hans Jacob en farm, og han drevden med stor dygtighed.

  Hans married Marie Larsdatter 24 Feb 1830, Fanefjord kirke.; divorced 23 Sep 1857. Marie (daughter of Lars Christiansen and Ane Kirstine Madsdatter) was born 11 May 1807, Vollerup, Fanefjord sogn.; was christened 14 Jun 1807, Fanefjord. [Group Sheet]

  Children:
  1. 5. Maren Kirstine Hansdatter  Descendancy chart to this point was born 20 Oct 1846, Giedeskov, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.; was christened 20 Oct 1846, Gedesby kirke.; died 20 Aug 1853, Giedeskov, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.; was buried 24 Aug 1853, Gedesby..
  2. 6. Johanne Kjerstine Hansdatter Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 26 Jan 1843, Skjerne (Skerne) i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster.; was christened 5 Mar 1843, Gundslev kirke.; died 1926.
  3. 7. Anne Kirstine Hansdatter  Descendancy chart to this point was born 14 Apr 1833, Vollerup, Fanefjord sogn..
  4. 8. Margrethe (Grethe) Kirstine Hansdatter  Descendancy chart to this point was born 14 Apr 1833, Vollerup, Fanefjord sogn.; died 26 Jun 1868.
  5. 9. Lars Christian Hansen  Descendancy chart to this point was born 5 Aug 1830, Vollerup, Fanefjord sogn.; died 1911, Nevada..
  6. 10. Hans Jochum Hansen Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 21 Nov 1837, Skjerne, Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred.; was christened 26 Dec 1837, Gundslev kirke.; died 18 Jan 1934, Sandby, Lolland.; was buried 25 Jan 1934, Sandby kirkegård, Lolland..
  7. 11. Anne Marie Hansdatter  Descendancy chart to this point was born 8 Mar 1836, Skjerne i Gundslev sogn, Nørre-Alslev sogn.; was christened 23 May 1836, Gundslev kirke..
  8. 12. Mads Hansen Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 6 Dec 1841, Skjerne i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred.; was christened 2 Jan 1842, Gundslev kirke..
  9. 13. Christian Hansen  Descendancy chart to this point was born 8 Jan 1840, Skjerne i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster, Maribo amt.; was christened 7 Feb 1840, Gundslev kirke.; died 25 Feb 1842, Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster, Maribo amt.; was buried 6 Mar 1842, Gundslev..
  10. 14. Karen Kristine Hansen  Descendancy chart to this point was born 25 Mar 1849, Gundslev sogn.; died 21 Aug 1853.
  11. 15. Karen Kirstine Hansdatter  Descendancy chart to this point was born 14 Dec 1844, Skjerne (Skerne) i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster.; was christened 16 Feb 1845, Gundslev kirke.; died 23 Mar 1848, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.; was buried 30 Mar 1848, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt..

  Hans — //. [Group Sheet]

  Children:
  1. 16. Hansen  Descendancy chart to this point was born (1834-1846).

  Hans married Hedevig Clausen 12 Feb 1858, Ibsker sogn kirke (Ibskirke, Sankt Ibs kirke).. Hedevig (daughter of Hans Clausen and Johanne Sophie Bryde) was born 18 Aug 1822, Nysted på Lolland.; was christened 3 Dec 1822, Nysted kirke, Lolland.; died 27 Feb 1900, København.; was buried 4 Mar 1900, Vester Kirkegaard, København.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 17. Christian Hansen Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 26 Jan 1859, Ibsker (St. Ibs) sogn, Øster herred, Bornholms amt.; was christened 11 Mar 1859, Ibsker kirke.; died 21 Nov 1932, La Grande, Union, Oregon, U.S.A.; was buried , Summerville, Union, Oregon, U.S.A..

  Hans married Inger Sophie Frederikke Sørensen 1 Jul 1867, København.. Inger (daughter of Carl August Renaldo Sørensen and Wilhelmine Frederikke Bugge) was born 10 Nov 1842, København.; was christened 5 Feb 1843, Helligaands sognekirke i København.; died 10 Mar 1920, Lovell, Big Horn, Wyoming, U.S.A.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 18. Eliza Josephine Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 6 Apr 1868, København.; died 8 Dec 1935.
  2. 19. Margaret Christine Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 28 Aug 1870, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 1 Nov 1958.
  3. 20. Hans Jacob Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 1 Jul 1872, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 25 Jun 1961.
  4. 21. Sophie Johanna Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 14 Sep 1874, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 1922.
  5. 22. Carl Isaac Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 19 Jul 1876, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 8 Jan 1954.
  6. 23. Anna Maria Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 18 Aug 1878, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 31 Mar 1902.
  7. 24. Abraham Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 3 Nov 1880, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 22 Oct 1957.
  8. 25. Andrew Hansen Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 23 Dec 1885, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 2 Jan 1960.


Generation: 3

 1. 5.  Maren Kirstine Hansdatter Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 20 Oct 1846, Giedeskov, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.; was christened 20 Oct 1846, Gedesby kirke.; died 20 Aug 1853, Giedeskov, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.; was buried 24 Aug 1853, Gedesby..

 2. 6.  Johanne Kjerstine Hansdatter Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 26 Jan 1843, Skjerne (Skerne) i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster.; was christened 5 Mar 1843, Gundslev kirke.; died 1926.

  Notes:

  Flyttet med faren til Ibsker sogn på Bornholm 29. juli 1856, oghar muligvis brugt navnet Arnoldus.

  Johanne married Hans Peter Ipsen 30 Dec 1859. Hans was born 1836; died 1904. [Group Sheet]

  Children:
  1. 26. Emil Ipsen  Descendancy chart to this point was born 1872, Grynegård ved Svaneke.; died 1961, Brændegårdshaven ved Svaneke..
  2. 27. Anton Ipsen  Descendancy chart to this point was born 1862, Vestermarie.; died 1950, Svaneke..
  3. 28. Kristian Ipsen  Descendancy chart to this point was born 1868, Grynegård ved Svaneke.; died 1957, Stenebj., Pedersker..
  4. 29. Marie Ipsen  Descendancy chart to this point was born 1866, Grynegård ved Svaneke.; died 1944, Østermarie..
  5. 30. Thorvald Ipsen  Descendancy chart to this point was born 1875, Grynegård ved Svaneke.; died 1907, Ibsker..
  6. 31. Johannes Andreas Ipsen  Descendancy chart to this point was born 1878, Grynegård ved Svaneke, Bornholm.; died 1949, "Grynebækken"..
  7. 32. Anna Ipsen  Descendancy chart to this point was born 1879, Grynegård ved Svaneke.; died 1949, Nyvang, Østermarie..

 3. 7.  Anne Kirstine Hansdatter Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 14 Apr 1833, Vollerup, Fanefjord sogn..

  Notes:

  Nævnes ikke i forbindelse med familiens flytning 29. juli 1856.

  Anne married Jens Pedersen 28 Nov 1852, Gedesby kirke.. Jens was born Abt 1823. [Group Sheet]


 4. 8.  Margrethe (Grethe) Kirstine Hansdatter Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 14 Apr 1833, Vollerup, Fanefjord sogn.; died 26 Jun 1868.

  Notes:

  Nævnes ikke i forbindelse med familiens flytning 29. juli 1856.

  Margrethe married Jens Pedersen 24 Oct 1849. [Group Sheet]


 5. 9.  Lars Christian Hansen Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 5 Aug 1830, Vollerup, Fanefjord sogn.; died 1911, Nevada..

  Notes:

  Nævnes ikke i forbindelse med familiens flytning 29. juli 1856.

  Lars — Else Mortensdatter. [Group Sheet]


 6. 10.  Hans Jochum Hansen Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 21 Nov 1837, Skjerne, Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred.; was christened 26 Dec 1837, Gundslev kirke.; died 18 Jan 1934, Sandby, Lolland.; was buried 25 Jan 1934, Sandby kirkegård, Lolland..

  Notes:

  Flytter som 21 årig 24. juli 1859 til Kjærgaard i Vestermarie;7. april 1862 til Rønne; 15. aug. 1863 til "Frihedsminde" en gårdi Knudsker; 12. april 1871 ? til "Højegaard" i Nyker sogn;til Olsker sogn.Hans Jochum flyttede tilsidst som enkemand til Harpelunde i Sandbypå Lolland. Her boede han i et lille gammelt hus fra 1827, medåbent ildsted i køkkenet. På et tidspunkt fik han en husbestyrerinde,Anna, som boede fast hos ham til han døde. Hun gik for at være hanshustru. I den tid han boede på Lolland, modtog han aldersrente(pension). Efter hans død solgte Anna huset, og flyttede til etlille gammelt hus i Sandby, ved siden af "Hjemmebageriet" overforkirken. Her boede hun til sin død.Huset i Harpelund ligger i dag (1986) på Harpelundevej 98 i Sandby.Hans oldebarn Jørgen Arnoldus (Ibsen) kaldet "Store Jørgen", skalsom 20 årig have cyklet til Sandby for at besøge sin oldefarHans Jochum Arnoldus. Turen gik fra København, og "Store Jørgen"var iklædt korte bukser. Grundet hans påklædning (korte bukser)blev Jørgen smidt ud af Hans Arnoldus i samme øjeblik han komind i huset, da en så uanstændig påklædning ikke behagede dengamle mand.

  Hans married Christine (Stine) Cecilie Cathrine Hermansen 3 Feb 1860, Nyker kirke, Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt.. Christine (daughter of Jens Mikael Hermansen Bohn and Stine Cathrine Espensdatter) was born 18 Dec 1833, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; was christened 30 Dec 1833, Nyker kirke.; died 23 Sep 1888, Olsker sogn.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 33. Jens Mikal Hansen Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 11 Nov 1860, Vestermarie sogn..
  2. 34. Hans Jacob Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 23 Aug 1862, Rønne sogn.; was christened Nov 1862, Rønne kirke.; died 28 Jan 1936, Storegade 12, Hasle, Bronholm..
  3. 35. Christine Marie Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 18 May 1867, Knudsker sogn.; died Abt 1947.
  4. 36. Niels Christian Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 29 Jun 1873, Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt..

 7. 11.  Anne Marie Hansdatter Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 8 Mar 1836, Skjerne i Gundslev sogn, Nørre-Alslev sogn.; was christened 23 May 1836, Gundslev kirke..

  Anne married Peder Gommesen Clausen 30 Dec 1853, Gedesby kirke.. (son of Hans Clausen and Johanne Sophie Bryde) [Group Sheet]

  Children:
  1. 37. Johanne Cecilie Clausen  Descendancy chart to this point was born 22 Nov 1854, Toreby, Maribo amt..
  2. 38. Jens Laurits Clausen  Descendancy chart to this point was born 23 Oct 1875, Tingsted, Maribo amt..
  3. 39. Jensine Caroline Clausen  Descendancy chart to this point was born 4 Jan 1873, Tingsted, Maribo amt..
  4. 40. Anna Kirstine Marie Clausen  Descendancy chart to this point was born 4 Aug 1870, Tingsted, Maribo amt..
  5. 41. Johan Vilhelm Clausen  Descendancy chart to this point was born 18 Sep 1868, "Allé-gaard", Øverup, Tingsted sogn på Falster, Maribo amt.; died 16 Jan 1936, "Hjørnegaard", Ønslev sogn på Falster..
  6. 42. Anna Margrethe Magdalene Clausen  Descendancy chart to this point was born 12 Dec 1866, Tingsted, Maribo amt..
  7. 43. Jacob Julius Clausen  Descendancy chart to this point was born 10 Dec 1864, Toreby, Maribo amt..
  8. 44. Johanna Sophie Marie Clausen  Descendancy chart to this point was born 25 Mar 1863, Toreby, Maribo amt..
  9. 45. Hans Peter Clausen  Descendancy chart to this point was born 1 Sep 1861, Toreby, Maribo amt..
  10. 46. Lars Christian Clausen  Descendancy chart to this point was born 11 Feb 1860, Toreby, Maribo amt..
  11. 47. Ludvig Vilhelm Clausen  Descendancy chart to this point was born 26 Oct 1858, Toreby, Maribo amt..
  12. 48. Hans Peter Christian Clausen  Descendancy chart to this point was born 26 Jan 1857, Toreby, Maribo amt..
  13. 49. Johan Vilhelm Groth Clausen  Descendancy chart to this point was born 29 Oct 1855, Toreby, Maribo amt..
  14. 50. Victor Valdemar Clausen  Descendancy chart to this point was born 28 Aug 1877.

 8. 12.  Mads Hansen Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 6 Dec 1841, Skjerne i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred.; was christened 2 Jan 1842, Gundslev kirke..

  Notes:

  Gårdbruger i Rønne. Rejser med familien (4 børn) til Amerika.Flytter 16. febr. 1869 til Klemensker, siden til gården Bjerregaardi Aaker sogn. I "Bornholms Tidende" 8. juni 1880 set det at:Gaardejer Mads Arnoldus har i Mandags solgt sin Gaard, Bjerregaard,den 24de Bonnedegaard i Aaker, for 14.000 Kr. til Slagter C. Hansenaf Aaker.Udvandrer 19. juni 1880 til La Salle, Ill.I en dagbogsoptegnelse, skrevet af hans [Mads Arnoldus] fætter (minfarbror) lærer Thorvald Ipsen fremgår at han har været i U.S.A.hvorfra han og hans hustru er rejst til Bornholm i 1894. SammeThorvald Ipsen skriver endvidere at han ville besøge Hedevig (Clausen)Arnoldus som ifølge en gammel adresse skulle bo i Lille FarimagsgadeNr. 2, 5. Sal. Men hun var død for flere år siden. Man vidste kun®at der havde boet en gammel dame¯. (Fra Th. Ipsens dagbogsoptegn.7. aug. 1897).

  Mads married Rebekka Caroline Kofoed 2 May 1866, Vester Marie kirke.. Rebekka (daughter of Nicolai Ditlev Ammon Kofoed and Cathrine Jacobine Kofoed) was born 12 Dec 1839. [Group Sheet]

  Children:
  1. 51. Richard Benius Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 30 Mar 1871.
  2. 52. Marie Caroline Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 2 Oct 1873.
  3. 53. Jacob Nicolai Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 19 Feb 1867, Rønne sogn.; died (20 Feb 1867 ?).
  4. 54. Matthias Nicolai Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 9 Aug 1868, Rønne sogn.; was christened 15 Nov 1868, Rønne kirke..

 9. 13.  Christian Hansen Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 8 Jan 1840, Skjerne i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster, Maribo amt.; was christened 7 Feb 1840, Gundslev kirke.; died 25 Feb 1842, Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster, Maribo amt.; was buried 6 Mar 1842, Gundslev..

  Notes:

  Sandsynligvis død i ung alder, da han ikke nævnes i forbindelsemed familiens flytning 26. febr. 1846.


 10. 14.  Karen Kristine Hansen Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 25 Mar 1849, Gundslev sogn.; died 21 Aug 1853.

 11. 15.  Karen Kirstine Hansdatter Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 14 Dec 1844, Skjerne (Skerne) i Gundslev sogn, Nørre-Alslev herred på Falster.; was christened 16 Feb 1845, Gundslev kirke.; died 23 Mar 1848, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt.; was buried 30 Mar 1848, Gedesby sogn, Falster søndre herred, Maribo amt..

 12. 16.  Hansen Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born (1834-1846).

  Notes:

  Død kort tid efter fødselen.


 13. 17.  Christian Hansen Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 26 Jan 1859, Ibsker (St. Ibs) sogn, Øster herred, Bornholms amt.; was christened 11 Mar 1859, Ibsker kirke.; died 21 Nov 1932, La Grande, Union, Oregon, U.S.A.; was buried , Summerville, Union, Oregon, U.S.A..

  Notes:

  Sandsynligvis opkaldt efter en yngre bror Christian, der døde før 1846.Landvæsenselev. Udvandrer 18 år gl. 21. juni 1877 fra Rønne, Bornholmtil Ogden City, Utah.

  Buried:
  FT 1860 (M 39545 - Ibsker sogn, Øster herred, Bornholms amt).

  Christian married Justena Justesen 9 Aug 1884, Moroni, Sanpete, Utah, U.S.A.. Justena (daughter of Anders Justesen and Mette Kirstine Pedersen) was born 19 Mar 1866, Idestrup, Falster.; died 19 Dec 1952, Union, Oregon, U.S.A.; was buried 22 Dec 1952. [Group Sheet]

  Children:
  1. 55. James Andrew Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 6 Nov 1891, Moroni, Utah, U.S.A..
  2. 56. Stanley Franklin Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 8 Oct 1904, Summerville, Oregon, U.S.A..
  3. 57. Stella May Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 23 Mar 1902, Summerville, Oregon, U.S.A..
  4. 58. Anne Marie Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 1 Oct 1898, Moroni, Utah, U.S.A..
  5. 59. Artemisia Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 3 Feb 1896, Moroni, Utah, U.S.A..
  6. 60. Elvira Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 17 Mar 1894, Moroni, Utah, U.S.A.; died 4 Jul 1977.
  7. 61. Hedevig Christina Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 7 Aug 1889, Moroni, Utah, U.S.A.; died 24 Dec 1962.
  8. 62. Peter Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 25 Jul 1887, Moroni, Utah, U.S.A.; died 15 Dec 1970.
  9. 63. Christian Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 20 May 1885, Moroni, Utah, U.S.A.; died 11 Feb 1899, Moroni, Utah, U.S.A..
  10. 64. Ellen Eva Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 20 Aug 1907, Summerville, Oregon, U.S.A..

 14. 18.  Eliza Josephine Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 6 Apr 1868, København.; died 8 Dec 1935.

  Eliza married Antoni Larsen 2 Aug 1886. [Group Sheet]


 15. 19.  Margaret Christine Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 28 Aug 1870, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 1 Nov 1958.

  Notes:

  10 børn, 30 børnebørn, 57 oldebørn.

  Margaret married Thomas Christian Windous 4 Sep 1888. Thomas (son of George Windous and Maria Christensen) died 1929. [Group Sheet]


 16. 20.  Hans Jacob Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1 Jul 1872, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 25 Jun 1961.

  Hans married Isabell Agnes Hoggan 24 Jan 1894. Isabell (daughter of James Ellis Hoggan and Janet Anderson Brown) was born 5 Dec 1874, Provo, Utah, U.S.A.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 65. Hans Hoggan Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 27 Jun 1895, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 5 Aug 1895.
  2. 66. James Bryan Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 26 Jun 1897, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 26 May 1916.
  3. 67. Living  Descendancy chart to this point
  4. 68. Ralph Dale Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 4 Oct 1902, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 16 Jul 1938.

 17. 21.  Sophie Johanna Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 14 Sep 1874, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 1922.

  Sophie — Ottis Bradley. [Group Sheet]


 18. 22.  Carl Isaac Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 19 Jul 1876, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 8 Jan 1954.

  Notes:

  Bosat i Draper, Utah.

  Carl — Adeline Hanis. [Group Sheet]


 19. 23.  Anna Maria Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 18 Aug 1878, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 31 Mar 1902.

  Notes:

  Ugift.


 20. 24.  Abraham Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 3 Nov 1880, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 22 Oct 1957.

  Abraham married Mathilda Christina Madsen 23 Mar 1903. [Group Sheet]


 21. 25.  Andrew Hansen Arnoldus Descendancy chart to this point (4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 23 Dec 1885, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 2 Jan 1960.

  Andrew married Esther Lilyan Breyer 30 Jan 1907. [Group Sheet]Generation: 4

 1. 26.  Emil Ipsen Descendancy chart to this point (6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1872, Grynegård ved Svaneke.; died 1961, Brændegårdshaven ved Svaneke..

  Notes:

  Brændesgård, Ibsker sogn.

  Emil — Anna Larsen. Anna was born 1883, Svaneke Vang.; died , Østermarie.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 69. Evald Ipsen  Descendancy chart to this point

 2. 27.  Anton Ipsen Descendancy chart to this point (6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1862, Vestermarie.; died 1950, Svaneke..

  Notes:

  Avlsbruger i Listed.

  Anton — Ingeborg Thorsen. Ingeborg was born , Offergård, Østermarie.. [Group Sheet]


 3. 28.  Kristian Ipsen Descendancy chart to this point (6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1868, Grynegård ved Svaneke.; died 1957, Stenebj., Pedersker..

  Notes:

  Bukkegaard? i Poulsker.

  Kristian — Valborg Jensen. Valborg was born 1880; died 1966. [Group Sheet]


 4. 29.  Marie Ipsen Descendancy chart to this point (6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1866, Grynegård ved Svaneke.; died 1944, Østermarie..

  Marie — Valdemar Hansen. Valdemar was born 1864, Stampergård, Østermarie.; died 1923. [Group Sheet]


 5. 30.  Thorvald Ipsen Descendancy chart to this point (6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1875, Grynegård ved Svaneke.; died 1907, Ibsker..

  Notes:

  Lærer.

  Thorvald — Olivia Dam. Olivia was born , Brændesgård ved Svaneke.. [Group Sheet]


 6. 31.  Johannes Andreas Ipsen Descendancy chart to this point (6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1878, Grynegård ved Svaneke, Bornholm.; died 1949, "Grynebækken"..

  Johannes — Ingeborg Sonne. Ingeborg was born 1883, Randkløvegård.; died 1969, Grynebækken.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 70. Kirsten Sonne Ipsen  Descendancy chart to this point was born , Grynegård ved Svaneke, Bornholm..

 7. 32.  Anna Ipsen Descendancy chart to this point (6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1879, Grynegård ved Svaneke.; died 1949, Nyvang, Østermarie..

  Anna — Thorvald Nielsen. Thorvald was born 1877; died 1922. [Group Sheet]


 8. 33.  Jens Mikal Hansen Arnoldus Descendancy chart to this point (10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 11 Nov 1860, Vestermarie sogn..

  Notes:

  Flytter 1871 fra Vestermarie til Nyker sogn.

  Jens married Luise Juliane Kofoed 1889. Luise was born 23 Jul 1865, Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 71. Christine Marie Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 21 Jul 1891, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 13 Jan 1981.
  2. 72. Anne Juliane Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 9 Aug 1895, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 1979.
  3. 73. Laura Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 13 Sep 1896, Vallegaard, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt..
  4. 74. Hans Valdemar Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 22 Apr 1900, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 1972.

 9. 34.  Hans Jacob Arnoldus Descendancy chart to this point (10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 23 Aug 1862, Rønne sogn.; was christened Nov 1862, Rønne kirke.; died 28 Jan 1936, Storegade 12, Hasle, Bronholm..

  Notes:

  Flyttet 1871 fra Knudsker sogn til Nyker sogn.Hans Jacob Arnoldus blev født på Højegaard, som han overtog daforældrene flyttede til Lolland. Højegaard blev senere (1924)overgivet til sønnen Jens Waldemar, mens Hans Jacob Arnoldusog frue flyttede til Storegade i Hasle. I Hasle blev de nabotil sønnen Hans Theodor, politibetjent i Hasle.Dødsfald. Rentier H. Arnoldus, Storegade i Hasle, er i Dag afgaaetved Døden efter faa Dages Sygeleje. Arnoldus var født i Rønne den23. August 1862 og overtog i 1885 Højegaard i Nyker, som han drevop til en Mønstergaard. Han var her Medlem af Sogneraadet i etPar Valgperioder og bl. a. Medlem af Skolekommissionen, ligesomhan i en Aarrække var Medlem af Bestyrelsen i Andelsmejeriet. I1924 overdrog Arnoldus Højegaard til en af sine Sønner og flyttedederefter her til Byen [Hasle].Afdøde efterlader sig Enke og 5 Børn, 4 Sønner og 1 Datter, derer gift og bosiddende her paa Øen. En af Sønnerne er PolitibetjentArnoldus her i Byen [Hasle].

  Hans married Marie Jørgine Pedersen 2 Apr 1886. Marie (daughter of Jørgen Pedersen and Dorthea Christine Olsen) was born 25 May 1859, Stålegård, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; was christened 10 Jul 1859, Nyker kirke.; died 29 Dec 1953, "Hjørnet", Tejn.; was buried 2 Jan 1954, Ny kirke i Nyker.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 75. Jørgen Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 5 Mar 1887, Højegaard, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 15 Sep 1972, Lillevang 11, Gudhjem, Bornholm..
  2. 76. Sigfred Kristian Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 9 May 1889, Nyker sogn.; died 18 Jan 1908.
  3. 77. Hans Theodor Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 8 Mar 1892, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 6 Jun 1949, Storegade 72, Hasle, Bornholm; was buried 10 Feb 1949, Hasle kirkegård, Hasle, Bornholm.
  4. 78. Jens Valdemar Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 26 Apr 1894, Nyker sogn.; died 13 Aug 1942.
  5. 79. Dora Emilie Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 16 Nov 1896, Nyker sogn..
  6. 80. Peter Andreas Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 8 May 1899, Nyker sogn.; died 8 Dec 1981.

 10. 35.  Christine Marie Arnoldus Descendancy chart to this point (10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 18 May 1867, Knudsker sogn.; died Abt 1947.

  Notes:

  Ugift og barnløs

  Christine — (Jens) Peter Valentin Kaas. (Jens) was born 1865; died 1918. [Group Sheet]

  Children:
  1. 81. Jens Kaas  Descendancy chart to this point was born 1888; died Abt 1962, Amerika..
  2. 82. Carl Kaas  Descendancy chart to this point was born 1890; died 1973.
  3. 83. Julius Peter Kaas  Descendancy chart to this point was born 13 Jun 1893.
  4. 84. Sofus Kaas  Descendancy chart to this point was born 1895.
  5. 85. Ellen Kaas  Descendancy chart to this point was born Abt 1900; died 1920.
  6. 86. Living  Descendancy chart to this point
  7. 87. Arnold Kaas  Descendancy chart to this point

 11. 36.  Niels Christian Arnoldus Descendancy chart to this point (10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 29 Jun 1873, Nyker sogn, Vester herred, Bornholms amt..

  Notes:

  Landbrugsmedhjælper hos broren Hans Jacob Arnoldus på Højegaard.Ugift og barnløs


 12. 37.  Johanne Cecilie Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 22 Nov 1854, Toreby, Maribo amt..

 13. 38.  Jens Laurits Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 23 Oct 1875, Tingsted, Maribo amt..

 14. 39.  Jensine Caroline Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 4 Jan 1873, Tingsted, Maribo amt..

 15. 40.  Anna Kirstine Marie Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 4 Aug 1870, Tingsted, Maribo amt..

 16. 41.  Johan Vilhelm Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 18 Sep 1868, "Allé-gaard", Øverup, Tingsted sogn på Falster, Maribo amt.; died 16 Jan 1936, "Hjørnegaard", Ønslev sogn på Falster..

  Notes:

  Johan Vilhelm Clausen var forpagter af Ønslev Teglværk somejedes af hans svigerfar. Købte så 18. okt. 1897 "Hjørnegaard"i Ønslev by, matr. nr. 7a. Stuehuset blev nyopført 1903.Gården var i sin tid under "Vennerslund" i Stadager sogn.Johan Vilhelm var sognefoged. Sad desuden i sognerådet forØnslev-Eskilstrup Kommune i en lang periode.Se endvidere "Danske Gårde" af La Cour.

  Johan married Ane Kirstine Jensen 11 Nov 1892, Tingsted kirke på Falster.. Ane (daughter of Lars Jensen and Karen Kirstine Hansen) was born 2 Jun 1870; died 4 Jan 1906, Ønslev på Falster.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 88. Karl Kristian Clausen  Descendancy chart to this point was born 28 Aug 1893, Ønslev Teglværk, Ønslev sogn på Falster.; died 21 Sep 1978, Marielyst, Væggerløse sogn på Falster..
  2. 89. Jenny Helene Clausen  Descendancy chart to this point was born 1 Apr 1895, "Hjørnegaard" i Ønslev på Falster.; died 19 Jun 1944, København.; was buried , Bispebjerg kirkegård i København..

  Johan married Karoline Christine Nielsen 12 Nov 1918, Simenon kirke i København.. Karoline (daughter of Niels Hansen and Ane Olsen) was born 3 Jul 1881; died 24 Feb 1960. [Group Sheet]


 17. 42.  Anna Margrethe Magdalene Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 12 Dec 1866, Tingsted, Maribo amt..

 18. 43.  Jacob Julius Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 10 Dec 1864, Toreby, Maribo amt..

 19. 44.  Johanna Sophie Marie Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 25 Mar 1863, Toreby, Maribo amt..

 20. 45.  Hans Peter Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1 Sep 1861, Toreby, Maribo amt..

 21. 46.  Lars Christian Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 11 Feb 1860, Toreby, Maribo amt..

 22. 47.  Ludvig Vilhelm Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 26 Oct 1858, Toreby, Maribo amt..

 23. 48.  Hans Peter Christian Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 26 Jan 1857, Toreby, Maribo amt..

 24. 49.  Johan Vilhelm Groth Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 29 Oct 1855, Toreby, Maribo amt..

 25. 50.  Victor Valdemar Clausen Descendancy chart to this point (11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 28 Aug 1877.

  Victor — . Unknown [Group Sheet]

  Children:
  1. 90. Living  Descendancy chart to this point

 26. 51.  Richard Benius Arnoldus Descendancy chart to this point (12.Mads3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 30 Mar 1871.

 27. 52.  Marie Caroline Arnoldus Descendancy chart to this point (12.Mads3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 2 Oct 1873.

 28. 53.  Jacob Nicolai Arnoldus Descendancy chart to this point (12.Mads3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 19 Feb 1867, Rønne sogn.; died (20 Feb 1867 ?).

 29. 54.  Matthias Nicolai Arnoldus Descendancy chart to this point (12.Mads3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 9 Aug 1868, Rønne sogn.; was christened 15 Nov 1868, Rønne kirke..

 30. 55.  James Andrew Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 6 Nov 1891, Moroni, Utah, U.S.A..

  James married Edna Pearl Woods 13 Apr 1918. [Group Sheet]

  Children:
  1. 91. Theodore Christian Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 12 Dec 1921, Oregon, U.S.A..
  2. 92. Armond James Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 4 Jul 1919, Oregon, U.S.A..
  3. 93. Alfred Andrew Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 6 Dec 1923, Oregon, U.S.A..

 31. 56.  Stanley Franklin Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 8 Oct 1904, Summerville, Oregon, U.S.A..

  Stanley married Emma Marie West 4 Oct 1930. [Group Sheet]


 32. 57.  Stella May Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 23 Mar 1902, Summerville, Oregon, U.S.A..

  Stella married Ira Ivan Bay 29 Jul 1923. [Group Sheet]


 33. 58.  Anne Marie Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1 Oct 1898, Moroni, Utah, U.S.A..

  Anne married Barton Leach 26 Jun 1939. [Group Sheet]


 34. 59.  Artemisia Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 3 Feb 1896, Moroni, Utah, U.S.A..

  Artemisia married Routh Mc Kennon 23 Dec 1916. [Group Sheet]


 35. 60.  Elvira Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 17 Mar 1894, Moroni, Utah, U.S.A.; died 4 Jul 1977.

  Elvira married Bert Abel 21 Aug 1925. [Group Sheet]

  Children:
  1. 94. Jeanne Abel  Descendancy chart to this point was born , U.S.A..
  2. 95. Son Abel  Descendancy chart to this point was born , U.S.A..
  3. 96. Ann Abel  Descendancy chart to this point was born , U.S.A..

 36. 61.  Hedevig Christina Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 7 Aug 1889, Moroni, Utah, U.S.A.; died 24 Dec 1962.

  Hedevig married Hiriam Edwin Bull 10 Jan 1916. [Group Sheet]


 37. 62.  Peter Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 25 Jul 1887, Moroni, Utah, U.S.A.; died 15 Dec 1970.

  Peter married Leona Fierley 5 Oct 1916. [Group Sheet]


 38. 63.  Christian Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 20 May 1885, Moroni, Utah, U.S.A.; died 11 Feb 1899, Moroni, Utah, U.S.A..

 39. 64.  Ellen Eva Arnoldus Descendancy chart to this point (17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 20 Aug 1907, Summerville, Oregon, U.S.A..

  Ellen married Stewart Sanderson 17 Sep 1929. [Group Sheet]


 40. 65.  Hans Hoggan Arnoldus Descendancy chart to this point (20.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 27 Jun 1895, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 5 Aug 1895.

 41. 66.  James Bryan Arnoldus Descendancy chart to this point (20.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 26 Jun 1897, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 26 May 1916.

 42. 67.  Living Descendancy chart to this point (20.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 43. 68.  Ralph Dale Arnoldus Descendancy chart to this point (20.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 4 Oct 1902, Moroni, Sanpete County i Utah, U.S.A.; died 16 Jul 1938.


Generation: 5

 1. 69.  Evald Ipsen Descendancy chart to this point (26.Emil4, 6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Notes:

  Dyrlæge.Bosat 1982 på Jürgensensgade 9, 3740 Svaneke.


 2. 70.  Kirsten Sonne Ipsen Descendancy chart to this point (31.Johannes4, 6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born , Grynegård ved Svaneke, Bornholm..

  Kirsten — . Unknown [Group Sheet]

  Children:
  1. 97. Inge  Descendancy chart to this point

 3. 71.  Christine Marie Arnoldus Descendancy chart to this point (33.Jens4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 21 Jul 1891, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 13 Jan 1981.

  Notes:

  Ugift.


 4. 72.  Anne Juliane Arnoldus Descendancy chart to this point (33.Jens4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 9 Aug 1895, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 1979.

  Anne — Pedersen. [Group Sheet]


 5. 73.  Laura Arnoldus Descendancy chart to this point (33.Jens4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 13 Sep 1896, Vallegaard, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt..

  Laura — Laurits Hansen. Laurits was born 14 Jan 1893, Munkegaard i Nyker.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 98. Living  Descendancy chart to this point
  2. 99. Living  Descendancy chart to this point

 6. 74.  Hans Valdemar Arnoldus Descendancy chart to this point (33.Jens4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 22 Apr 1900, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 1972.

  Hans — Olga Pedersen. Olga was born 1902; died 1970. [Group Sheet]


 7. 75.  Jørgen Arnoldus Descendancy chart to this point (34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 5 Mar 1887, Højegaard, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 15 Sep 1972, Lillevang 11, Gudhjem, Bornholm..

  Notes:

  Jørgen Arnoldus blev født den 5. marts 1887 på Højegaard i Nyker,hvor han voksede op. Jørgen gik i skole i Nyker, og siden blevhan medhjælper og forvalter på forskellige gårde. Han blev 19.januar 1910 gift med Eliza Ipsen og de købte 1912 gården Nyholti Aker. Omkring 1915-16 flyttede de til "Dalshøj" i Ekkodalen.I Året 1922 døde Eliza.Kort efter Eliza's død flyttede (ansat?) tjenestepigen JennySofie Christiansen ind hos Jørgen i "Dalshøj" i Ekkodalen. Jennyhavde tidligere (1915) været ansat hos Jørgen og Eliza som ungpigei huset på Nyholt i Aker.Jørgen giftede sig 1923 med Jenny og mens de fortsat boede på"Dalshøj" fødte Jenny drengene Gregers og Svend-Erik. I 1925solgte de gården, og lejede sig midlertidigt ind på "Klippely"ved Ekkodalens savværk. Jørgen som havde afviklet landbruget,blev da autohandler samt vognmand. Jenny fødte her datteren Jytta.I 1927 flyttede de til Østerlars, hvor Jørgen blev bestyrer påforsamlingshuset. Mens Jenny og børnene passede forsamlingshusetmed dertilhørende forpligtelser, tilbragte Jørgen tiden somhenholdsvis vognmand og kørelærer. Til forsamlingshuset hørte enudskænkningsstue, en sal samt sovepladser og køkken. Familienboede på værelser på 1. salen, sønnen Gregers i gavlen medvindue mod Gudhjemvejen. Toiletterne var "lille hus" i gården.Børnene Karl Johan og Bente Marie blev begge født på forsamlingshuset,og alle børnene gik i folkeskole i Østerlars. Sønnerne Gregers ogSvend-Erik fortsatte på Åkirkeby realskole.1. sept. 1944 flyttede familien til Gudhjem, hvor Jørgen købtehuset "Lillevang 11". Huset lå højt med udsigt ud overØstersøen og Christiansø. Nedenfor huset, havde de tyskebesættelsestropper bygget et vagttårn, hvorfra de kunne observereud over havet - og ind i Jørgen og Jennys soveværelse.Jørgen var kørelærer indtil 1945, og under krigen var han en af defå der havde tilladelse til at køre. Bilen var forsynet medgenerator, og udover transport af læger og jordmødre, foretoghan illegale transporter af folk til kysterne for videresendelsetil Sverige.Jørgen var værnepligtig i Avedørelejren ved København i 1907, og varoppasser for prins Valdemar.Som formand for soldaterforeningen Fæstningsartilleriforeningen,modtog Jørgen i 1946 kronprins Frederik i Rønne, da denne besåøen kort efter russernes bombardement af Rønne og Neksø.

  Jørgen married Eliza Ipsen 19 Jan 1910. Eliza died Apr 1922. [Group Sheet]

  Children:
  1. 100. Jørgen "Store Jørgen" Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 9 Nov 1910; died 16 Sep 1979, Søborg (i Københavns amt ?)..

  Jørgen married Jenny Sofie Christiansen 9 Nov 1923. Jenny was born 30 Dec 1899, Bjørnemøllen i Klemensker, Bornholm.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 101. Gregers Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 29 May 1924, Aaker, Bornholm.; died 15 Aug 1981, Borris, Ringkøbing amt..
  2. 102. Living  Descendancy chart to this point
  3. 103. Jytte Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 11 Sep 1926.
  4. 104. Karl Johan Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 21 May 1928; died 2 Nov 1986.
  5. 105. Bente Marie Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 25 Apr 1936.

 8. 76.  Sigfred Kristian Arnoldus Descendancy chart to this point (34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 9 May 1889, Nyker sogn.; died 18 Jan 1908.

 9. 77.  Hans Theodor Arnoldus Descendancy chart to this point (34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 8 Mar 1892, Nyker sogn, Vestre herred, Bornholms amt.; died 6 Jun 1949, Storegade 72, Hasle, Bornholm; was buried 10 Feb 1949, Hasle kirkegård, Hasle, Bornholm.

  Notes:

  Overpolitibetjent i Hasle.

  Hans — Else Marie Rasmussen. Else (daughter of Kristian Emil Rasmussen and Ane Margrethe Jensen) was born 29 May 1886, Bording sogn, Ringkøbing amt; died 2 Aug 1963, Storegade 72, Hasle, Bornholm; was buried 5 Aug 1963, Hasle kirkegård, Hasle, Bornholm. [Group Sheet]

  Children:
  1. 106. Living  Descendancy chart to this point
  2. 107. Hans Axel Sigfred Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 1 Apr 1918, Viborg; died 24 May 1991.
  3. 108. Living  Descendancy chart to this point
  4. 109. Living  Descendancy chart to this point

 10. 78.  Jens Valdemar Arnoldus Descendancy chart to this point (34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 26 Apr 1894, Nyker sogn.; died 13 Aug 1942.

  Notes:

  Landbruger på Højegaard i Nyker.

  Jens married Agnes Maria Jensen 30 May 1924, Sct. Nicolai kirke, Rønne, Rønne sogn, Vester herred, Bornholms amt. Agnes was born 11 Jan 1896, Nylarsker sogn, Bornholm amt; died 16 Feb 1991, Plejehjemmet Lunden, Rønne, Rønne sogn, Vester herred, Bornholms amt; was buried 20 Feb 1991, Nyker sogn, Bornholm amt. [Group Sheet]

  Children:
  1. 110. //  Descendancy chart to this point

 11. 79.  Dora Emilie Arnoldus Descendancy chart to this point (34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 16 Nov 1896, Nyker sogn..

  Notes:

  Boede 1982 på Stationsvej 16 i Nyker, Bornholm.

  Dora — Janus Hansen. Janus was born (16 May 189(?)). [Group Sheet]


 12. 80.  Peter Andreas Arnoldus Descendancy chart to this point (34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 8 May 1899, Nyker sogn.; died 8 Dec 1981.

  Peter married Living [Group Sheet]

  Children:
  1. 111. Living  Descendancy chart to this point

 13. 81.  Jens Kaas Descendancy chart to this point (35.Christine4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1888; died Abt 1962, Amerika..

  Notes:

  Gift med en pige fra Norge.


 14. 82.  Carl Kaas Descendancy chart to this point (35.Christine4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1890; died 1973.

  Notes:

  Sø?gård i Østermarie.

  Carl — Anna Olsen. [Group Sheet]


 15. 83.  Julius Peter Kaas Descendancy chart to this point (35.Christine4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 13 Jun 1893.

  Notes:

  Bridsensgaard i Olsker.

  Julius — Louise Christiansen. Louise was born 28 Nov 1892. [Group Sheet]


 16. 84.  Sofus Kaas Descendancy chart to this point (35.Christine4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1895.

  Notes:

  Udvandrer til Amerika.


 17. 85.  Ellen Kaas Descendancy chart to this point (35.Christine4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born Abt 1900; died 1920.

 18. 86.  Living Descendancy chart to this point (35.Christine4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — Living. [Group Sheet]


 19. 87.  Arnold Kaas Descendancy chart to this point (35.Christine4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Notes:

  Gift med en pige fra Finland, hvortil han rejste (som familie ?).


 20. 88.  Karl Kristian Clausen Descendancy chart to this point (41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 28 Aug 1893, Ønslev Teglværk, Ønslev sogn på Falster.; died 21 Sep 1978, Marielyst, Væggerløse sogn på Falster..

  Notes:

  Karl Kristian Clausen blev uddannet kok. I sine yngre år sejledehan en del. I 1930-erne købte han Hotel Phönix i Nykøbing.Hotellet lå på hjørnet af Jernbanegade og Skolegade. På ettidspunkt havde han hotellet "Østersøens Perle" i Marielyst påFalster sydøst kyst.Ugift.


 21. 89.  Jenny Helene Clausen Descendancy chart to this point (41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1 Apr 1895, "Hjørnegaard" i Ønslev på Falster.; died 19 Jun 1944, København.; was buried , Bispebjerg kirkegård i København..

  Notes:

  Døbt i Ønslev. Konfirmeret 2. okt. 1910 i Eskilstrup kirke.

  Jenny married Anders Henry Thomsen 4 Feb 1919, Ønslev kirke på Falster.. Anders (son of Jens Brask Thomsen and Kirstine Margrethe Nielsen) was born 14 Jul 1894; died 8 May 1955; was buried 13 May 1955, Bispebjerg kirkegård i København.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 112. Living  Descendancy chart to this point

 22. 90.  Living Descendancy chart to this point (50.Victor4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — .. Unknown [Group Sheet]

  Children:
  1. 113. Living  Descendancy chart to this point

 23. 91.  Theodore Christian Arnoldus Descendancy chart to this point (55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 12 Dec 1921, Oregon, U.S.A..

  Theodore married Mayme Elisabeth Miller 3 Jul 1942. [Group Sheet]

  Children:
  1. 114. Karen Beth Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 9 May 1944, La Grande Union, Oregon, U.S.A..
  2. 115. Gloria Kay Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 12 May 1949, Baker, Oregon, U.S.A..
  3. 116. Eric Roger Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 20 Oct 1959, Baker, Oregon, U.S.A..

 24. 92.  Armond James Arnoldus Descendancy chart to this point (55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 4 Jul 1919, Oregon, U.S.A..

  Armond married Vivian Doreen Litteral 26 Mar 1942. [Group Sheet]

  Children:
  1. 117. //  Descendancy chart to this point
  2. 118. //  Descendancy chart to this point
  3. 119. //  Descendancy chart to this point

 25. 93.  Alfred Andrew Arnoldus Descendancy chart to this point (55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 6 Dec 1923, Oregon, U.S.A..

  Alfred married Eleonor Juanita Chapman 28 Jun 1949. [Group Sheet]


 26. 94.  Jeanne Abel Descendancy chart to this point (60.Elvira4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born , U.S.A..

  Jeanne — Iracey Bird. [Group Sheet]

  Children:
  1. 120. Peggy Abel  Descendancy chart to this point was born , U.S.A..
  2. 121. Living  Descendancy chart to this point

 27. 95.  Son Abel Descendancy chart to this point (60.Elvira4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born , U.S.A..

 28. 96.  Ann Abel Descendancy chart to this point (60.Elvira4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born , U.S.A..


Generation: 6

 1. 97.  Inge Descendancy chart to this point (70.Kirsten5, 31.Johannes4, 6.Johanne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Inge — Flemming Svenningsen. [Group Sheet]


 2. 98.  Living Descendancy chart to this point (73.Laura5, 33.Jens4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — A. Mortensen. [Group Sheet]


 3. 99.  Living Descendancy chart to this point (73.Laura5, 33.Jens4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — Living. [Group Sheet]


 4. 100.  Jørgen "Store Jørgen" Arnoldus Descendancy chart to this point (75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 9 Nov 1910; died 16 Sep 1979, Søborg (i Københavns amt ?)..

 5. 101.  Gregers Arnoldus Descendancy chart to this point (75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 29 May 1924, Aaker, Bornholm.; died 15 Aug 1981, Borris, Ringkøbing amt..

 6. 102.  Living Descendancy chart to this point (75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — T.E. Rasmussen. [Group Sheet]


 7. 103.  Jytte Arnoldus Descendancy chart to this point (75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 11 Sep 1926.

  Jytte married Keld Kure 16 Apr 1949. Keld was born 22 Dec 1922. [Group Sheet]

  Children:
  1. 122. //  Descendancy chart to this point
  2. 123. //  Descendancy chart to this point

 8. 104.  Karl Johan Arnoldus Descendancy chart to this point (75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 21 May 1928; died 2 Nov 1986.

  Karl married Nina Aaquist 21 May 1956. Nina was born 2 Nov 1928, Randers.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 124. //  Descendancy chart to this point
  2. 125. //  Descendancy chart to this point
  3. 126. //  Descendancy chart to this point
  4. 127. //  Descendancy chart to this point

 9. 105.  Bente Marie Arnoldus Descendancy chart to this point (75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 25 Apr 1936.

  Bente married Erik Carlo Julius Nielsen 14 Apr 1962. Erik was born 3 Mar 1918. [Group Sheet]

  Children:
  1. 128. //  Descendancy chart to this point
  2. 129. //  Descendancy chart to this point

  Bente married Harold Crocker 31 Aug 1973. [Group Sheet]

  Bente married Walther Dimiyats 17 Feb 1980. [Group Sheet]


 10. 106.  Living Descendancy chart to this point (77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married Living (daughter of Christian Emil Dam and Rigmor Nielsen) [Group Sheet]

  Children:
  1. 130. Living  Descendancy chart to this point
  2. 131. Living  Descendancy chart to this point
  3. 132. Living  Descendancy chart to this point

  Living married Living (daughter of Peter August Henderson and Bertha Augusta Johanne Poulsen) [Group Sheet]


 11. 107.  Hans Axel Sigfred Arnoldus Descendancy chart to this point (77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 1 Apr 1918, Viborg; died 24 May 1991.

  Hans married Elise (Lis) Inger Marie Hansen 6 Sep 1942. Elise (daughter of Ole Kristian Hansen and Elida Andreassen) was born 21 Jan 1924, Skjern; died 11 Jun 1988, Herlev. [Group Sheet]

  Children:
  1. 133. Living  Descendancy chart to this point
  2. 134. Living  Descendancy chart to this point
  3. 135. Keld Axel "Tello" Arnoldus  Descendancy chart to this point was born 4 Sep 1947, Sygehuset, Allinge, Allinge-Sandvig sogn, Bornholm; was christened 8 Oct 1947, Hjemmet; died 12 Jul 1994; was buried , Bagsværd.

 12. 108.  Living Descendancy chart to this point (77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — M. Berg. [Group Sheet]

  Children:
  1. 136. Living  Descendancy chart to this point

 13. 109.  Living Descendancy chart to this point (77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 14. 110.  // Descendancy chart to this point (78.Jens5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  // — Mogensen. [Group Sheet]

  Children:
  1. 137. Birgit Mogensen  Descendancy chart to this point

 15. 111.  Living Descendancy chart to this point (80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — I.M. Jensen. [Group Sheet]

  Children:
  1. 138. Living  Descendancy chart to this point
  2. 139. Living  Descendancy chart to this point
  3. 140. Living  Descendancy chart to this point
  4. 141. Living  Descendancy chart to this point
  5. 142. Living  Descendancy chart to this point

 16. 112.  Living Descendancy chart to this point (89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married B.V. Larsen (daughter of Victor Larsen and Karen Margrethe Jensen) [Group Sheet]

  Children:
  1. 143. Anker Brask Thomsen  Descendancy chart to this point was born 15 Apr 1949, Frederiksberg i København..
  2. 144. Vibeke Brask Thomsen  Descendancy chart to this point was born 5 Feb 1953, København.; was christened 6 Sep 1953, Hellerup kirke.; died 12 Aug 1971, Schweiz.; was buried , København..
  3. 145. Living  Descendancy chart to this point

  Living — Living. (daughter of Jens Marius Matthiesen and Living) [Group Sheet]

  Children:
  1. 146. Living  Descendancy chart to this point

 17. 113.  Living Descendancy chart to this point (90.Living5, 50.Victor4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — . Jensen. [Group Sheet]


 18. 114.  Karen Beth Arnoldus Descendancy chart to this point (91.Theodore5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 9 May 1944, La Grande Union, Oregon, U.S.A..

  Karen married Carl Allen Comstoch 30 Dec 1964. [Group Sheet]

  Karen married William Ceitzen 4 Sep 1980. [Group Sheet]


 19. 115.  Gloria Kay Arnoldus Descendancy chart to this point (91.Theodore5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 12 May 1949, Baker, Oregon, U.S.A..

  Notes:

  Medlem af L.D.S. kirken.

  Gloria married Conley Hirison Didier 4 Dec 1973, Salt Lake City, Utah, U.S.A.. Conley (son of Hinson Walter Didier and Vashti Geneva Sullivan) was born 7 Sep 1947, Fay, Blaine, Oklahoma, U.S.A.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 147. Living  Descendancy chart to this point
  2. 148. Living  Descendancy chart to this point
  3. 149. Living  Descendancy chart to this point
  4. 150. Living  Descendancy chart to this point

 20. 116.  Eric Roger Arnoldus Descendancy chart to this point (91.Theodore5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 20 Oct 1959, Baker, Oregon, U.S.A..

 21. 117.  // Descendancy chart to this point (92.Armond5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 22. 118.  // Descendancy chart to this point (92.Armond5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 23. 119.  // Descendancy chart to this point (92.Armond5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 24. 120.  Peggy Abel Descendancy chart to this point (94.Jeanne5, 60.Elvira4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born , U.S.A..

 25. 121.  Living Descendancy chart to this point (94.Jeanne5, 60.Elvira4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — G. Kastl. [Group Sheet]Generation: 7

 1. 122.  // Descendancy chart to this point (103.Jytte6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 2. 123.  // Descendancy chart to this point (103.Jytte6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 3. 124.  // Descendancy chart to this point (104.Karl6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 4. 125.  // Descendancy chart to this point (104.Karl6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 5. 126.  // Descendancy chart to this point (104.Karl6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 6. 127.  // Descendancy chart to this point (104.Karl6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 7. 128.  // Descendancy chart to this point (105.Bente6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 8. 129.  // Descendancy chart to this point (105.Bente6, 75.Jørgen5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 9. 130.  Living Descendancy chart to this point (106.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married Living (daughter of Mogens Berg and Living) [Group Sheet]

  Children:
  1. 151. Living  Descendancy chart to this point
  2. 152. //  Descendancy chart to this point was born 12 Oct 1981.

 10. 131.  Living Descendancy chart to this point (106.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — .. Unknown [Group Sheet]

  Children:
  1. 153. Living  Descendancy chart to this point
  2. 154. Living  Descendancy chart to this point

 11. 132.  Living Descendancy chart to this point (106.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 12. 133.  Living Descendancy chart to this point (107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married Living (daughter of Niels Hansen and Agnes) [Group Sheet]

  Children:
  1. 155. Living  Descendancy chart to this point
  2. 156. Living  Descendancy chart to this point

 13. 134.  Living Descendancy chart to this point (107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married M.A. Jensen [Group Sheet]

  Children:
  1. 157. Living  Descendancy chart to this point

  Living married L. Lytthans Holst [Group Sheet]


 14. 135.  Keld Axel "Tello" Arnoldus Descendancy chart to this point (107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 4 Sep 1947, Sygehuset, Allinge, Allinge-Sandvig sogn, Bornholm; was christened 8 Oct 1947, Hjemmet; died 12 Jul 1994; was buried , Bagsværd.

 15. 136.  Living Descendancy chart to this point (108.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married Living (son of Living and Living) [Group Sheet]

  Children:
  1. 151. Living  Descendancy chart to this point
  2. 152. //  Descendancy chart to this point was born 12 Oct 1981.

 16. 137.  Birgit Mogensen Descendancy chart to this point (110.//6, 78.Jens5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Notes:

  Bosat 1982 på Østre Allé 42, 2. tv., 4800 Nykøbing F.


 17. 138.  Living Descendancy chart to this point (111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married Living [Group Sheet]

  Children:
  1. 158. Living  Descendancy chart to this point
  2. 159. Living  Descendancy chart to this point

 18. 139.  Living Descendancy chart to this point (111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 19. 140.  Living Descendancy chart to this point (111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married Living [Group Sheet]

  Children:
  1. 160. Living  Descendancy chart to this point
  2. 161. Living  Descendancy chart to this point

 20. 141.  Living Descendancy chart to this point (111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 21. 142.  Living Descendancy chart to this point (111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married Living [Group Sheet]

  Children:
  1. 162. Living  Descendancy chart to this point

 22. 143.  Anker Brask Thomsen Descendancy chart to this point (112.Living6, 89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 15 Apr 1949, Frederiksberg i København..

  Anker married Lone Andresen 22 Mar 1975, New York, U.S.A.. Lone was born 22 Aug 1949. [Group Sheet]

  Anker married Pia Boman Rasmussen 10 Apr 1984, Montreux.. Pia (daughter of Ole Boman Rasmussen and Asta Kofoed) was born 25 Jun 1956, København.. [Group Sheet]

  Children:
  1. 163. Living  Descendancy chart to this point

 23. 144.  Vibeke Brask Thomsen Descendancy chart to this point (112.Living6, 89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 5 Feb 1953, København.; was christened 6 Sep 1953, Hellerup kirke.; died 12 Aug 1971, Schweiz.; was buried , København..

 24. 145.  Living Descendancy chart to this point (112.Living6, 89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — Living. [Group Sheet]

  Children:
  1. 164. Living  Descendancy chart to this point
  2. 165. Living  Descendancy chart to this point

 25. 146.  Living Descendancy chart to this point (112.Living6, 89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 26. 147.  Living Descendancy chart to this point (115.Gloria6, 91.Theodore5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 27. 148.  Living Descendancy chart to this point (115.Gloria6, 91.Theodore5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 28. 149.  Living Descendancy chart to this point (115.Gloria6, 91.Theodore5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 29. 150.  Living Descendancy chart to this point (115.Gloria6, 91.Theodore5, 55.James4, 17.Christian3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)


Generation: 8

 1. 151.  Living Descendancy chart to this point (130.Living7, 106.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 2. 152.  // Descendancy chart to this point (130.Living7, 106.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1) was born 12 Oct 1981.

 3. 153.  Living Descendancy chart to this point (131.Living7, 106.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 4. 154.  Living Descendancy chart to this point (131.Living7, 106.Living6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 5. 155.  Living Descendancy chart to this point (133.Living7, 107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living married I.M. Arnoldus (Fløe) (daughter of Michael Lunn and Bodil Fløe) [Group Sheet]

  Children:
  1. 166. Living  Descendancy chart to this point

 6. 156.  Living Descendancy chart to this point (133.Living7, 107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

  Living — H. Jørgensen. [Group Sheet]

  Children:
  1. 167. Living  Descendancy chart to this point
  2. 168. Arnoldus  Descendancy chart to this point

 7. 157.  Living Descendancy chart to this point (134.Living7, 107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 8. 158.  Living Descendancy chart to this point (138.Living7, 111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 9. 159.  Living Descendancy chart to this point (138.Living7, 111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 10. 160.  Living Descendancy chart to this point (140.Living7, 111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 11. 161.  Living Descendancy chart to this point (140.Living7, 111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 12. 162.  Living Descendancy chart to this point (142.Living7, 111.Living6, 80.Peter5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 13. 163.  Living Descendancy chart to this point (143.Anker7, 112.Living6, 89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 14. 164.  Living Descendancy chart to this point (145.Living7, 112.Living6, 89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 15. 165.  Living Descendancy chart to this point (145.Living7, 112.Living6, 89.Jenny5, 41.Johan4, 11.Anne3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)


Generation: 9

 1. 166.  Living Descendancy chart to this point (155.Living8, 133.Living7, 107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 2. 167.  Living Descendancy chart to this point (156.Living8, 133.Living7, 107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)

 3. 168.  Arnoldus Descendancy chart to this point (156.Living8, 133.Living7, 107.Hans6, 77.Hans5, 34.Hans4, 10.Hans3, 4.Hans2, 1.Arnoldus1)